top of page
1.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waardoor sociale relaties opgebouwd of hersteld worden, en waardoor geschillen voorkomen en/of opgelost worden.

 

Dit proces wordt geleid aan de hand van ‘ethische’ communicatieregels waarbij deelnemers zich inspannen om de dialoog terug op gang te brengen en om een oplossing te vinden voor hun situatie.

 

Als onafhankelijke en neutrale derde, begeleid ik het proces op een onpartijdige manier en help de partijen zelf op een constructieve manier oplossingen te vinden voor hun problemen en onenigheden.

 

Ik help de belangen en noden van elke partij te bewaken en in kaart te brengen, steeds met oog op het welzijn van de kinderen en/of betrokken derden.

 

Mijn taak is om een win-win oplossing te faciliteren en te stimuleren die voor iedereen haalbaar is.

Na het ondertekenen van het bemiddelingsprotocol, begeleid ik u in het bereiken en het opstellen van een ouderschaps- en/of (echt)scheidingsovereenkomst.

 

Deze kan naar wens worden nagekeken door mijn collega jurist en kan gehomologeerd worden door de familierechter.

Familiale Bemiddeling

Een scheiding is een heftige gebeurtenis voor alle kinderen die hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop zet.

 

Onderzoek toont aan dat kinderen erg lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. Ouders lijden eveneens onder de strijd die hen machteloos maakt.

 

Je kunt als ouder echter heel wat doen om de veerkracht van je kind te helpen herstellen. Naargelang de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind(eren), begeleid en adviseer ik u met mijn psycho-pedagogische aanpak bij volgende thema’s:

• de aankondiging van de scheiding;

• de reorganisatie van het nieuwe familiale leven;

• hoe omgaan met en begrip tonen voor de gevoelens van uw kind;

• hoe beter de noden van uw kind helpen te begrijpen;

• hoe uw kind te helpen om z’n angsten uit te drukken;

• hoe omgaan met eventuele schuldgevoelens en loyaliteitsconflicten van uw kind.

Kinderen en scheiding

2.
3.

De oorsprong van conflicten, onbegrip en spanningen tussen partners ligt, vaker dan men denkt, in de kleine inherente verschillen die bestaan tussen man en vrouw, dan wel door gebrek aan liefde en goede wil.

 

Ik stel mijn kennis en ervaring ter beschikking in het positief begeleiden en ondersteunen van koppels. Door praktische instrumenten aan te reiken, help ik hen bij het vinden van een duurzame oplossing, steeds met het oog voor het standpunt van de vrouw, de man en de relatie.

Wat werkt help ik graag verstevigen en wat niet werkt wordt liefst verbannen. Elk koppel kan beslissen om samen een consensus te vinden. Ik help jullie om gezamenlijke akkoorden te vinden zonder teniet te doen aan ieders behoeftes, noden, persoonlijkheden en verleden.

De drie pijlers om duurzaam verder te kunnen bouwen aan de relatie en waar elk koppel bij een crisis bij dient stil te staan zijn: vriendschap, gevoelens en seksualiteit.

Positieve relatietherapie

Seksuele competentie of ontwikkeling is in ieders bereik, ook wanneer er sleur is in de relatie.

 

Enkele voorwaarden zijn echter dat men het graag (weer) wilt, nieuwsgierig is alsook gemotiveerd. Maar bovenal moet men zich het volgende kunnen zeggen: « Seks is goed voor mij, goed voor mijn eigen plezier en seksuele gezondheid ».

Het doel is om (weer) van seks te gaan houden en het seksuele plezier te optimaliseren. Hiermee bedoel ik het verwerven van capaciteiten om plezier te kunnen geven en nemen aan de partner en aan zichzelf.

 

Mijn methodologie is vooral praktisch gericht en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van gelukkige partners, duurzaamheid binnen relaties en seksuele competentie.

Positieve sekstherapie

4.

Code oranje en rood SARS-CoV-2: de fysieke consultaties gaan door mits volgende maatregelen: 1,5 meter afstand, het dragen van een mondmasker en het desinfecteren van de handen.  De consultaties kunnen desalniettemin steeds via videoconferentie of telefonisch worden onderhouden.

 

De consultaties zijn meestal verspreid over enkele weken tot enkele maanden en worden gehouden in het Nederlands, Frans of Engels.

 

Consultaties gebeuren op afspraak en kunnen zowel overdag als ’s avonds als op zaterdagvoormiddag.

Je kan een afspraak maken per mail via onderstaand contactformulier, via info@marjanvandomburg.be of per telefoon:

0473 74 12 45.

 

Indien je een afspraak niet kan nakomen, graag ten laatste 2 dagen vooraf verwittigen, zodat andere cliënten eventueel sneller hulp kunnen krijgen.

 

Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

 

Huidige privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerkingen van persoonsgegevens die door Marjan van Domburg, erkend bemiddelaar in familiezaken, uitgevoerd worden.

 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de eenmanszaak Marjan van Domburg, erkend bemiddelaar in familiezaken (hierna vermeld als “ik” of “mijn”), met vestigingseenheid te Zesbundersplein 10, 3090 Overijse, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 721.711.177

 

Als bemiddelaar vind ik de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan, is voor mij van essentieel belang.

 

Ik verbind mij er dan ook toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).
 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR MIJ VERWERKT WORDEN
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (gebeurlijk) verwerk:

 

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· IP-adres

· Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

· Gegevens over uw activiteiten op mijn website

· Bankrekeningnummer

· Gegevens die mij worden verstrekt door officiële overheden
 

3. DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor volgende doelen:

 

a. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan:

 

· om over te gaan tot de levering en facturatie van mijn diensten;

· het beheer van mijn klantenadministratie

· om u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

· om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

· voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betaling;

 

b. Voor de behartiging van mijn gerechtvaardigde belang of dat van derden, zoals onder meer in het geval van volgende doeleinden:

 

· de uitoefening van mijn fundamentele rechten zoals het organiseren van mijn verdediging in rechte

· het bewijzen van transacties, verklaringen e.d.

· fraudepreventie en bescherming tegen overtredingen

· IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging

 

c. Om te voldoen aan mijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld:

 

· het antwoorden op een officieel verzoek van gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie

· het vervullen van mijn fiscale verplichtingen

 

d. Om uw keuze te respecteren wanneer ik uw toestemming vraag voor een specifieke verwerking:

 

· indien ik bijkomende verwerkingen uitvoer voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze privacyverklaring zal ik u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.
 

4. DOELEINDEN DIE NIET VOORZIEN ZIJN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
 

In geval ik zou willen overgaan tot uitvoering van een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in deze privacyverklaring is vermeld, zal ik u voorafgaand via het door u opgegeven e-mailadres contracteren om u op de hoogte te stellen van deze nieuwe verwerking, van het doel en de wettelijke basis ervan, en zal u deze verwerking kunnen weigeren.

 

5. DUUR VAN HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan voor het realiseren van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.
 

6. BIJZONDERE/GEVOELIGE GEGEVENS
 

In het kader van mijn opdracht als bemiddelaar verwerk ik (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 

· strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;

· gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

· persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marjanvandomburg.com Ik verwijder dan deze informatie.

 

7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
 

Ik werk niet met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking zonder dat er een mens tussenkomt en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

 

8. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 

Ik maak gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Indien er zich toch een incident zou voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Wanneer ik persoonsgegevens daadwerkelijk deel met externe partijen wordt met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Als u toch de indruk zou hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met mij via info@marjanvandomburg.com
 

9. VERTROUWELIJKHEID – DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

Ik maak gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot mijn website, server of verzamelde persoonsgegevens. Ter bescherming van uw gegevens, heb ik met elk van deze partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 

10. UW RECHTEN
 

Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft u als betrokkene onderstaande rechten:

· Recht op toegang/inzage in uw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen.

· Recht op verbetering, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens indien deze niet accuraat zouden blijken.

· Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, van zodra er geen rechtmatige grond meer is om deze te verwerken.

· Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens,

· Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u mij een verzoek kan richten om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een door u aangeduide derde te sturen.

· Recht op intrekking van uw toestemming: de toestemming die u mij heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken. De intrekking van uw toestemming is echter heeft echter geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang of die van een derde.

· Recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor mijn gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 

11. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN
 

Wanneer u gebruik wil maken van één van deze rechten, dan kan u mij hiertoe uw gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek bezorgen via:

· een brief aan Marjan van Domburg, Vredestraat 14 te 1560 Hoeilaart · een e-mail aan: info@marjanvandomburg.com

 

Ik houd eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat voormelde rechten niet absoluut zijn: er kunnen gronden voorliggen waardoor ik niet verplicht zal zijn om op uw verzoek in te gaan, of

waardoor ik slechts gedeeltelijk aan uw verzoek gevolg zal geven. Desgevallend, zal ik u hiervan binnen de dertig dagen na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan ik u verder vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter.

In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn (vb. ) zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg te worden gegeven. Ik zal u hiervan uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf uw verzoek op de hoogte stellen.
 

12. KLACHTEN
 

Indien u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u hierover direct contact met mij opnemen via info@marjanvandomburg.com Indien u meent dat ik de AVG overtreden heb, heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de AVG/GDPR (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 

13. COOKIE-BELEID
 

Ik gebruik cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van mijn website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over mijn cookie-beleid op deze website.
 

14. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING
 

Ik houd mij het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst uit te breiden of aan te passen. De meest recente versie van deze verklaring wordt steeds op mijn website geplaatst. Daarom is het aangewezen om mijn privacyverklaring op de website regelmatig te raadplegen.
 

15. CONTACTGEGEVENS
 

Heeft u verder vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, dan kan u mij altijd contacteren:

Marjan van Domburg

Vredestraat 14

1560 Hoeilaart

Tel: 0473/74.12.45 (gsm)

Privacybeleid

Diensten

bottom of page